Νέο ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 17η Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 (ώρα Ελλάδος) και η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδοτικής Συμβολής, είναι μέγιστου ύψους προϋπολογισμού 18.750.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της ΓΓΕΚ, ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ.», σύμφωνα με τον ν. 4413/2016 (Α’ 148) και τον ν. 3389/2005 (Α’ 232), και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι η υπαγωγή της σύμπραξης στις διατάξεις του ν. 3389/2005 έχει εγκριθεί με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που ενσωματώνεται στα Πρακτικά Συνεδρίασης με αρ. 51/03.04.2020 (ΑΔΑ: Ψ0Σ946ΜΤΛΡ-ΔΥΗ), όπως έχει τροποποιηθεί αρχικώς δυνάμει του με αρ. 68/18.04.2022 πρακτικού συνεδρίασης (ΑΔΑ: Ψ6ΦΔ46ΜΤΛΡ-5Τ3), εν συνεχεία δυνάμει του με αρ. 84/20.12.2022 πρακτικού συνεδρίασης (ΑΔΑ: ΨΡΞΤ46ΜΤΛΡ-2Ν9) και εν συνεχεία δυνάμει του με αρ. 93/07.04.2023 πρακτικού συνεδρίασης (ΑΔΑ:Ψ0ΚΗ46ΜΤΛΡ-ΣΙΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3389/2005.