Αυτό το Σάββατο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τα Παραπολιτικά ένα σπάνιο ιστορικό ντοκουμέντο που κυκλοφορεί για πρώτη φορά με εφημερίδα, «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ», από τα επίσημα αρχεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

Μη χάσετε τον 7ο τόμο της σειράς, «ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ» Μέρος 2ο, αυτό το Σάββατο 04/12.

Ο έβδομος τόμος της σειράς «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ» περιλαμβάνει την εξιστόρηση της Γερμανικής επίθεσης εναντίον της Ελλάδας την Άνοιξη του 1941 και συγκεκριμένα τους αγώνες του Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας.

Τα κύρια σημεία του τόμου είναι τα εξής: Η δευτέρα ημέρα της Γερμανικής επιθέσεως. Το 0χυρόν Λίσσε και η διάβασις Καλαποτίου. Σκληροί αλλά νικηφόροι αγώνες εις τον τομέα Καραντάγ. Δημιουργία επικινδύνου καταστάσεως εις το αριστερόν του ΤΣΑΜ. Εγκατάλειψις Οχυρού Εχίνος. Ζωηροί αγώνες εις υψίπεδον Κάτω Νευροκοπίου. Άκαμπτος η αντίστασις των Οχυρών Περιθώρι καΙ Ρούπελ. Εισβολή της 2ας Γερμανικής Τεθωρακισμένης Μεραρχίας. Αγώνες της 9ης Απριλίου—Συνθηκολόγησις. Νικηφόροι μάχαι εις     Καραντάγ. Ο αγών εις την στενωπόν Ρούπελ.Τα μετά την Συνθηκολόγησιν. Αι λεπτομέρειαι της συνθηκολογήσεως. Η τύχη των μονάδων του ΤΣΑΜ. Είσοδος Βουλγάρων εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν καΙ Δυτικήν Θράκην. Κρίσεις των Γερμανών επί του αγώνος της Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας. Ανακεφαλαιωτικόν συμπέρασμα.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά στον πρόλογο της αρχικής έκδοσης του τόμου μεταξύ άλλων, ο τότε Αντιστράτηγος Κων. Κανελλόπουλος:

«Εις τον παρόντα Τόμον εκτίθενται οι αγώνες των Ελληνικών δυνάμεων αίτινες αντιμετώπισαν εις τaς περιοχάς της Ανατολικής Μακεδονίας και εν τη Δυτική Θράκη την επίθεσιν των Γερμανικών στρατευμάτων κατά την Άνοιξιν του 1941. Οι αγώνες ούτοι διεξήχθησαν σχεδόν παντού επί των ωχυρωμένων τοποθεσιών και περιεστράφησαν κυρίως περί τους Αμυντικούς σπονδύλους των τοποθεσιών τούτων, ους απετέλουν τα διάφορα οχυρά. Συνεπώς αφορά κυρίως αγώνας οχυρών.

Η παρούσα εξιστόρησις παρουσιάζει πληθύν προβλημάτων άτινα είναι δυνατόν να παρουσιασθώσι και εις μέλλοντα πόλεμον. Πλείστα των προβλημάτων τούτων ελύθησαν επιτυχέστατα, τόσον από τακτικής, όσον και από οχυρωματικής πλευράς, συνεπώς ενδιαφέρουν και τον μαχητήν στρατιώτην και τον μαχητήν οχυρωτικόν.

Εάν αι αμυντικοί τοποθεσίαι των ανωτέρω περιοχών διέθετον το μικρότερον προϋπολογισθέν ποσοστόν του στρατού εκστρατείας διά την πλαισίωσίν των, το αποτέλεσμα θα ήτο καταφανέστατα διαφορετικόν. Διέθετον όμως το τρίτον του ελάχιστου υπολογισθέντος ορίου διότι αι ανάγκαι των αγώνων εις την Αλβανικήν περιοχήν ήσαν εξόχως επιτακτικοί και απερρόφησαν ολίγον κατ’ ολίγον στελέχη, οπλισμόν και ολοκλήρους μονάδας.

..Εάν δε τεθώσι κατά μέρος τα επιτευχθέντα στρατηγικά και πολιτικά επιτεύγματα, παραμένει ως γεγονός αναμφισβήτητον ότι αι σημαίαι των εκεί Ελληνικών μονάδων και των φρουρών των οχυρών εκαλύφθησαν υπό δόξης προσθέσασαι εις την Ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους αριθμόν τινα εκ των λαμπροτέρων σελίδων της».