Λίστα με 65 προαπαιτούμενες δράσεις που χρειάζεται να υλοποιηθούν το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, εξέδωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραια.

Αναλυτικότερα, στο πεδίο της οικονομίας, πρέπει να υλοποιηθούν  τα εξής:

 

1. Ηλεκτρονική αποστολή σε πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων οφειλετών για δέσμευση, κατάσχεση. Για οφειλέτες με χρέη στην εφορία, άνω των 70.000 ευρώ, αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάσχεσης.

2. Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων, εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων.

3. Καθορισμός κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για προτεραιοποίηση υποθέσεων είσπραξης.

4. Ορισμός των πρώτων νησιών στα οποία θα εφαρμοστεί η κατάργηση της έκπτωσης 30% στον Φ.Π.Α..

5. Καθορισμός των λεπτομερειών της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τελωνειακών και φορολογικών ελέγχων από το Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.

6. Αύξηση της φορολογίας στα πλοία.

7. Πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο.

8. Ποινολόγιο εφορίας.

9. Κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

10. Ηπιότερες ποινές για τις απλές παραβάσεις του Κ.Β.Σ.

11. Ακατάσχετο μισθών. Κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους 25% επί των μισθών και συντάξεων και μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ (1.250 για μισθούς και συντάξεις, 1.000 ευρώ για καταθέσεις).

12. Μείωση των 100 δόσεων ανάλογα με τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια των οφειλετών.

13. Καθιέρωση επιτοκίων της ελεύθερης αγοράς (5%), με παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (με οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ).

14. Πάγια ρύθμιση 12 δόσεων. Τροποποίηση της βασικής ρύθμισης, ώστε να προσαρμοστούν τα επιτόκια ,βάσει της ελεύθερης αγοράς (από 8% σε 5%).

15. Λογισμικό για απάτη Φ.Π.Α. Επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης.

16. Ιδιώτες για τις κατασχέσεις.

17. Άμεσα μέτρα επιβολής κατασχέσεων, όσον αφορά στους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις δόσεις ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους

18. Έλεγχοι καταθέσεων σε βάθος δεκαετίας.

19. Κ.Ε.Α.Ο. Παροχή πρόσβασης στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.

20. Λαθρεμπόριο. Δημιουργία τριών κινητών ομάδων δίωξης/επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

21. Σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ αγροτικής χρήσης.

22. Φορολόγηση αγροτών με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017.

23.Έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

24. Αλλαγές σε κλίμακα εισοδήματος και αφορολόγητο.

25. Αύξηση του φορολογικού συντελεστή, επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια.

26. Επέκταση της φορολόγησης των μικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια.

27. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου.

28. Επίδομα θέρμανσης. Καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας, ώστε να μειωθεί στο μισό η δαπάνη.

29. Απλοποίηση διαδικασιών στις επιστροφές φόρων.

30. Εισφορά αλληλεγγύης. Αναμόρφωσή της και ενσωμάτωση στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

31. Φοροαπαλλαγές. Εντοπισμός όλων των κινήτρων που αφορούν τη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων και κατάργηση των αναποτελεσματικών και άδικων.

32. Επανεξέταση και μεταρρύθμιση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

33. Έλεγχοι στην έδρα. Εξασφάλιση της επαρκούς πρόσβασης της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων.

34. Συλλογικές επενδύσεις. Επανεξέταση του πλαισίου φορολογίας κεφαλαίου.

35.Παρακράτηση φόρου τεχνικών υπηρεσιών.

36.Εν όψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών ακινήτων, θα γίνει προσαρμογή των φορολογικών συντελεστών επί της ακίνητης περιουσίας.

37. Τεκμήρια. Επανεξέταση της ελάχιστης φορολογίας.

38. Εκμηδενισμός των δυνατοτήτων φοροαποφυγής.

39. Αυστηρότερος ορισμός του αγροτικού επαγγέλματος.

40. Μέτρα για φορολογική συμμόρφωση.

41. Πλαστικό χρήμα. Σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών με την εφαρμογή που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016.

42. Μαύρες λίστες. Δημοσιοποίηση του καταλόγου οφειλετών.

43. Φορολογικό πιστοποιητικό.

44. Βελτίωση των κανόνων περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων.

45. Ελεγκτές. Αφαίρεση της προσωπικής αστικής ευθύνης των υπαλλήλων για τη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών.

46. Εθνική στρατηγική εισπράξεων. Πρόταση και εφαρμογή εντός του 2016.

47. Επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και περιορισμού της επανεγγραφής στα μητρώα Φ.Π.Α. για την προστασία των εσόδων από τον Φ.Π.Α.

48. Καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης Φ.Π.Α.

49. Εκπόνηση αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτατου ορίου Φ.Π.Α. στα 25.000 ευρώ.

50. Ενίσχυση της Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών.

51. Αυτονομία Γ.Γ.Δ.Ε. Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων.

52.Καταθέσεις εξωτερικού. Κατάρτιση συνολικού σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το οποίο θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των μη δηλωμένων καταθέσεων και αίτημα προς τα κράτη της Ε.Ε. για την παροχή δεδομένων περί απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες.

53. Καθιέρωση περιουσιολογίου.

54. Λαθρεμπόριο καυσίμων. Θέσπιση μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών).

55. Δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων.

56. Παραγραφή υποθέσεων. Μέτρα για την ιεράρχηση των ελέγχων με βάση την ανάλυση κινδύνου.

57. Ανασφάλιστα οχήματα. Έγκαιρη είσπραξη των προστίμων.

58. Κ.Τ.Ε.Ο. Έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων.

59. Έγκαιρη είσπραξη των εισφορών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια.

60. Επιβολή της προκαταβολικής είσπραξης σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών.

61. Κατηγοριοποίηση των οφειλετών του Δημοσίου, ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους.

62. Διορισμός διοικητικού συμβουλίου αυτόνομης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

63. Απλούστευση προτελωνειακών διαδικασιών.

64. Σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου.

65. Ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων.

 

 Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, τόνισε:

«…έχει καταστεί πλέον σαφές, ότι τα δεκάδες προαπαιτούμενα μέτρα της Συμφωνίας, θα δοκιμάσουν σκληρά, εκτός από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τόσο τους παλαιούς, όσο και τους λίγους καινούργιους υπουργούς της νέας Κυβέρνησης, στους οποίους εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. Η ορθή εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με αξιοπιστία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να είναι το στοίχημα του νέου κυβερνητικού σχήματος, κερδίζοντας το «χαμένο» έδαφος, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής, στα θετικά αποτιμώνται ο γρήγορος σχηματισμός κυβέρνησης, η λίστα δράσεων των συναρμόδιων Υπουργείων για την παρακολούθηση των προτεραιοτήτων του Μνημονίου, η επανίδρυση αυτόνομου Υπουργείου Ναυτιλίας, η τοποθέτηση Υφυπουργού Βιομηχανίας, που ήταν άλλωστε επιβεβλημένη για τον καλύτερο συντονισμό και την εκπόνηση μίας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής, όπως επίσης και η τοποθέτηση Υφυπουργού αρμόδιου για το ΕΣΠΑ. Τέλος, δοθείσης ευκαιρίας, θα ήθελα να επαναφέρω παλαιότερη πρότασή μας, ανάλογης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, για λειτουργία Γενικής Γραμματείας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων…».