Η Περιφέρεια Αττικής αντιμετώπισε και φέτος με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στις Περιφερειακές Ενότητές της, κάνοντας έγκαιρα όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, με τον νέο τύπο διαγωνισμών για τα απαιτούμενα δρομολόγια.

Παρόλα αυτά, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα όσον αφορά στη μεταφορά μαθητών στα Κύθηρα, για την πιθανότητα των οποίων ο Δήμος Κυθήρων είχε ενημερώσει πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε άμεσα σε δύο προσκλήσεις υποβολής προσφοράς στην διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής, τόσο για τα άγονα, όσο και για νέα δρομολόγια που προέκυψαν στην πορεία.

Αυτή η διαδικασία προβλέπει κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε πρώτη φάση, που έχει ήδη ολοκληρωθεί, και στη συνέχεια κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στην Οικονομική Επιτροπή. 

Στο παρόν στάδιο έχει γίνει χρήση του Άρθρου 2 της ΠΝΠ 10/2015 και έχει ανατεθεί η μεταφορά στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι να αναδειχθούν οι καινούργιοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Εξετάζεται η πρόταση των οικείων Δήμων να γίνει ριζική αναθεώρηση του παρωχημένου συστήματος ανάδειξης μεταφορέων με 4ετή διάρκεια.