Με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Πειραιώς κκ Σεραφείμ και με δωρεές των επιχειρήσεων-μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς το άγαλμα του «μαρμαρωμένου βασιλιά» Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, θα τοποθετηθεί στην πόλη του Πειραιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς:

Ὁ Κωνσταντῖνος Ἑνδέκατος (ΙΑ΄) Δραγάτσης Παλαιολόγος ἦταν ὁ τελευταῖος ἄξιος κρῖκος μιᾶς χρυσῆς ἁλυσίδας Βυζαντινῶν αὐτο-κρατόρων, μιᾶς αὐτοκρατορίας, πού διάνυσε ὑπερχιλιετῆ πορεία (330-1453) μέ πρῶτο τόν Ἅγιο Βασιλέα καί Ἰσαπόστολο Κωνσταντῖνο τόν Μέγα, τόν κτίτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Βασιλῖδος τῶν Πόλεων, τῆς ψυχῆς τοῦ Γένους μας.

 

Στό αἴτημα τοῦ ἀλλοπίστου κατακτητοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητοῦ νά παραδώση εἰρηνικά τήν Πόλι, τό σύμβολο τοῦ Βυζαντίου καί τοῦ Ρωμαίϊκου Πολιτισμοῦ, ἀπάντησε στερρῶς μέ ἀποφασιστικότητα καί τόλμη «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν» (Τό νά σοῦ παραδώσω τήν Πόλη οὔτε δικό μου δικαίωμα εἶναι οὔτε κανενός ἄλλου ἀπό τούς κατοίκους της· γιατί ὅλοι μέ μιᾶ ψυχή προτιμοῦμε νά πεθάνουμε μέ τή θέλησή μας {παρά νά σοῦ τήν παραδόσουμε} καί δέν ὑπολογίζουμε τή ζωή μας). Μέ τήν ἀπάντησή του αὐτή, ἐξέφρασε ὅλο τό ἡρωϊκό πνεῦμα τῆς παραδόσεώς μας, τό φρόνημα τοῦ συναγωνιζομένου λαοῦ καί τόν ἀγώνα, τό αἷμα καί τίς θυσίες, πού θά ἀπαιτηθοῦν στήν συνέχεια γιά τήν ἐπιβίωση μέσα στήν σκλαβιά τοῦ δούλου Γένους. Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος κατέστη ἐθνικό καί πανανθρώπινο σύμβολο, ὡς Πρωτομάρτυς μιᾶς νέας ἐποποιΐας, ἀνυποχώρητος στήν προσπάθεια καταλύσεως τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος καί ὑπερασπιστής τῆς Πόλεως-Συμβόλου. Ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας ἐκπροσωπεῖ τήν αἱματηρή θυσία, τό καθῆκον, τό χρέος καί τό ἀνυποχώρητο ἕως θανάτου σθένος γιά τήν προάσπιση τῶν ζωπύρων καί τῆς ἐθνικῆς μας ἐπιβιώσεως.

 

Ἀποτελεῖ ἄξια συνέχεια στήν διιστορική πορεία θυσιῶν γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς γῆς μας καί τῆς ἱστορίας της καί τοποθετεῖται δίπλα σέ μεγάλες μορφές προγόνων μας ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἀλλά καί ἐπιγόνων του, ὅπως τούς ἀθλοφόρους νεομάρτυρες. Ὡς πρόσωπο σύμβολο ἐκπροσωπεῖ καί τίς 32.000 σφαγιασθέντων μαζί μέ αὐτόν, στήν ὑπεράσπιση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Συνάντησε τόν θάνατο μαχόμενος στά τείχη τῆς Πόλεως κατά τῶν ἀλλοπίστων αἰμοβόρων καί βαρβάρων κατακτητῶν  Ὀθωμανῶν Τούρκων καί ἔτσι ἀναδείχθηκε σέ θρυλική μορφή τῆς λαϊκῆς μας παραδόσεως πού προεικονίζει τούς μάρτυρες καί ἥρωες τῆς Παλιγγενεσίας μας.

 

Σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους στά ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος του, δωρεά τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Πειραιῶς πού θά γίνουν στόν αὔλειο χῶρο τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς τήν 11η πρωϊνή τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 8 Ἰουνίου ἐ.ἔ. παρουσίᾳ τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως.