Αύριο, στα 16.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πειραιά, θα διεξαχθεί η 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συζητηθούν 44 θέματα ημερήσιας διάταξης. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις, είναι η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2016, η Τροποποίηση καθορισμού τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και η διαθεσιμότητα θέσεων για τους Β:Αρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” ΕΣΠΑ της περιόδου 2016-2017».

Παρακάτω αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016».

ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση της με αριθ. 1/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στον καθορισμό των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2420/913/4-2-16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

ΘΕΜΑ 3ο: «Μερική τροποποίηση της με αριθ. 1/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον καθορισμό των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση των επεμβάσεων που προτείνονται σε σχολεία των Δημοτικών Κοινοτήτων στα πλαίσια της μελέτης του έργου “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΑΕ.8/2015”».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση 1) Συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας, με κωδ.ΑΤΤ024, Α/Α ΟΠΣ 1555 και αριθ. πρωτ.2187/07-06-2016 με τίτλο “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο”, 2) σύμπραξης του Δήμου Πειραιά με την ΚΟΔΕΠ και την ΜΚΟ «ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας, με κωδ.ΑΤΤ024, Α/Α ΟΠΣ 1555 και αριθ. πρωτ. 2187/07-06-2016 με τίτλο “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο”, 3) σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Πρόσκληση και η εξουσιοδότηση υπογραφής του από τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, 4) παροχής εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Προϋπολογισμού του Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΠΕΚ ΑΜΕΑ» ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ Αμέα –ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ατόμων με Αναπηρία».

ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση της με αρ. 124/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στις Επιτροπές παραλαβής προμηθειών».

ΘΕΜΑ 8ο: «Διαθεσιμότητα θέσεων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας για την υλοποίηση της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” ΕΣΠΑ της περιόδου 2016-2017».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση του 1ου Σ.Π. της εργασίας: Υπηρεσίες Συμβούλου για το πρόγραμμα προβολής και κοινωνικής δικτύωσης του Destination Piraeus».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία δύο νέων θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο κέντρο της πόλης του Πειραιά-Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και λειτουργία” στο πλαίσιο του έργου SMILE και του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση σε παιδικό-βρεφονηπιακό σταθμό κτηρίου Δηλαβέρη».

ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου: Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα ΑΑΕ 8/2011 έως τις 30/9/2016».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση οριστικής παραλαβής της “Εργασίας κλάδευσης δένδρων”».

ΘΕΜΑ 14ο: «Σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας YΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με την με αριθμό 213/2016 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά τον ΠΙΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 16ο: «Συμψηφισμός με καταβλητέα μισθώματα αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) έτους 2013, για το μισθούμενο χώρο του Δημοτικού ακινήτου στο Bowling ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ στην Καστέλλα, ποσού 5.206,13 € του μισθωτή του Δήμου μας Α. ΦΩΤΗΣ-Ν. ΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 17ο: «Κατανομή ποσού 298.221,99 € ως Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2016, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους στο Δήμο Πειραιά » της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000950».

ΘΕΜΑ 19ο: «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.445,00 €, για την εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες Συμβούλου με αντικείμενο την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 336,66 € (συμ/νου ΦΠΑ) για την πραγματοποίηση της καλοκαιρινής εκδήλωσης των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Βεάκειο και αποδέσμευσης του υπολοίπου ποσού των 1.663,34 € που είχαν διατεθεί από τον Κ.Α 15.6471.01».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης για την μετακίνηση δυο (2) υπαλλήλων της Δ/νσης Πολιτισμού στο Forum με θέμα “Culture for cities and regions – Study visit presentation” που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, 14 – 17 Ιουνίου 2016».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 2.031,00 €, για την εκδήλωση των έντεκα (11) Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 24ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε έντεκα άπορους κατοίκους».

ΘΕΜΑ 25ο: «Τροποποίηση των εγγραφών, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αριθμούς 6044/2016, 6046/2016, 6047/2016, 6083/2016, 6120/2016 & 6121/2016, ποσών που αφορούν σε μισθώματα περιπτέρου από το Δεκέμβριο του 2015 έως και το Μάιο του 2016 αντίστοιχα, αναλυτικά ως εξής α) από τον κατάλογο με αριθμό 6044/2016 από το ποσό των 146,72 € στο σωστό των 90,00€ και β) από τους κατάλογους με αριθμό 6046/2016, 6047/2016, 6083/2016, 6120/2016 & 6121/2016 από το ποσό των 489,06 € στο σωστό των 300,00 € για κάθε κατάλογο και πιο συγκεκριμένα στις εγγραφές που αφορούν στον ΟΥΝΟΥΦΡΙΑΔΗ Ηρακλή του Νικολάου, λόγω κατάθεσης νέου συμφωνητικού».

ΘΕΜΑ 26ο: «Τροποποίηση της εγγραφής του βεβαιωτικού καταλόγου με αριθμό 5720/2015, από το ποσό των 519,53 € στο σωστό των 173,20 €, που αφορά σε μίσθωμα περιπτέρου και πιο συγκεκριμένα στην εγγραφή που αφορά στον KUMAR Rajiv, λόγω διακοπής εργασιών».

ΘΕΜΑ 27ο: «Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 489/2015 άδειας στασίμου υπαιθρίου εμπορίου του κ. Μπούρμπου Χριστόφορου».

ΘΕΜΑ 28ο: «Επιστροφή χρηματικού ποσού 36.044,16 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για την πράξη “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων Δήμου Πειραιά” η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ “Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013”».

ΘΕΜΑ 29ο: «Επιστροφή, αχρεωστήτως καταβληθέντων Τ.Α.Π., ποσού 1.817,54 €, στον κ. Ευθυμιόπουλο Γεώργιο, ενοικιαστή του ακινήτου επί της οδού Ροδόπης 5».

ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 6.402,02 € που αφορά στην υπόχρεο εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ Γ.Κ. Α.Ε. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αριθμούς 5748/2015, 5875/2015, 5941/2015, 6078/2015, 6106/2015, 6132/2015 & 6154/2015 που αφορούν σε μίσθωμα περιπτέρου από το μήνα Μάρτιο του 2015 έως και το Σεπτέμβριο του 2015 συνολικού ποσού 2.763,60 € και πιο συγκεκριμένα στις εγγραφές που αφορούν στην κα ΚΑΡΠΑΣΙΔΟΥ Ναταλία του Δημητρίου, λόγω διακοπής εργασιών».

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αριθμούς 5720/2015, 5748/2015, 5875/2015, 5941/2015, 6078/2015, 6106/2015, 6132/2015 & 6154/2015 που αφορούν σε μίσθωμα περιπτέρου από τον μήνα Φεβρουάριο του 2015 έως και τον Σεπτέμβριο του 2015 συνολικού ποσού 4.781,20 € και πιο συγκεκριμένα στις εγγραφές που αφορά στον ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Αγαθάγγελο του Σωτηρίου, λόγω διακοπής εργασιών».

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή οφειλών εκατόν τεσσάρων δημοτών συνολικού ποσού 33.279,74 €, που έχουν εξοφληθεί όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο των χειρόγραφων χρηματικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών μετά τη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & 4178/13, που αφορά στην κα Κιτσίλου Όλγα».

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών, μετά τη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & 4178/13, που αφορά στην κα Burazi Margarita».

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών μετά τη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & 4178/13, που αφορά στους κ.κ. Χρυσουλάκη Μιχαήλ και Χρυσουλάκη Φραγκίσκο».

ΘΕΜΑ 37ο: «Διαγραφή ποσών, αντίστοιχων αυτών που έχουν εξοφλήσει, από τις υπόλοιπες υπάρχουσες οφειλές και αναπροσαρμογή της ρύθμισης στην οποία είχαν ενταχθεί οι οφειλέτες του Δήμου μας που αναφέρονται στη με αριθμό 236/25-4-16 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/06».

ΘΕΜΑ 38ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.497,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 255,39 € του υπόχρεου κ. Βέργου Φώτη».

ΘΕΜΑ 40ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 220,00 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 41ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη κ. ROB ABDU από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 3Α του Ν. 3463/06».

ΘΕΜΑ 42ο: «Καθιέρωση στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Λουκά Ράλλη, από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Ευαγγελιστρίας στην αριστερή πλευρά της οδού κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων».

ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση μη υλοτομίας ενός δέντρου αείλανθου που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ζαννή, στο αριστερό τμήμα της κεντρικής εισόδου του Γ.Π.Ν. “ΤΖΑΝΝΕΙΟ”».

ΘΕΜΑ 44ο: «Έγκριση υλοτομίας τριών δέντρων ευκαλύπτου εντός του γυμναστηρίου “ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ” και προτείνεται από την αρμόδια υπηρεσία η αντικατάστασή τους με άλλα είδη με περιορισμένη ανάπτυξη του ριζικού τους συστήματος στον περιβάλλοντα χώρο και όχι πλησίον των δομικών στοιχείων».