Αύριο Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, στις 15.30, με θέμα συζήτησης το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών "Κλεισθένη". Ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει ήδη μεγάλες αντιδράσεις στους κόλπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το οποίο φέρνει ανάμεσα στα άλλα μεγάλες ανατροπές στις επερχόμενες εκλογικές διαδικασίες για την τοπική αυτοδιοίκηση.

 

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο: ΄΄Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ΄΄ ύστερα από το έγγραφο της ΚΕΔΕ».