Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας: 

- 6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

- 6 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων

- 1 ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

- 4 ΔΕ Δενδροκόμων - Δενδροκηπουρών

- 1 ΔΕ Υδραυλικών

- 1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών

- 1 ΔΕ Τεχνιτών Πλακάδων

- 1 ΔΕ Σιδηρουργών 

Αιτήσεις από 10/01/2016 έως19/01/2016

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τ.Κ.18756, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κυρίας Τσελεπίδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2132074641).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.